Accessibilitat

Qualsevol persona pot exercir el dret de sufragi actiu, de manera conscient, lliure i voluntària, sigui quina sigui la seva forma de comunicar-ho i amb els mitjans de suport que requereixi 

L'Administració ha de vetllar pel respecte al dret a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat en l'accés als locals i les meses electorals, i per la seva no-discriminació.

Els locals i les meses electorals han de ser accessibles.

Els membres de les meses electorals han de vetllar perquè els electors amb discapacitat puguin exercir el dret de vot amb la màxima autonomia possible i, amb aquesta finalitat, han d’aplicar tots els ajustaments raonables que siguin necessaris.

Data d'actualització:  11.02.2021