Acabada la votació, s'ha de procedir de manera immediata i sense interrupcions, a escrutar els vots. L'escrutini només es pot suspendre per causa de força major.

El president o presidenta de la mesa obre l’urna i extreu un a un els sobres de l’urna, els obre i llegeix en veu alta la denominació de la candidatura votada. El president o presidenta ha de mostrar cada papereta, un cop llegida, als vocals, interventors o interventores i apoderats o apoderades. Els notaris o notàries, en l'exercici de les seves funcions, els candidats o candidates i els representants de les candidatures, si tenen dubtes sobre el contingut d'alguna papereta llegida pel president o presidenta de la mesa en l'escrutini, poden demanar que s'examini davant els membres de la mesa.

La mesa electoral ha de:

  • Comprovar que el nombre de sobres coincideix amb el de votants anotats en la llista numerada de votants.
  • Resoldre les reclamacions i protestes que hi pugui haver contra l'escrutini, les quals s'han de resoldre per majoria dels membres de la mesa (president o presidenta i vocals).
  • Destruir les paperetes de votació en presència dels assistents, excepte les paperetes que s’hagi denegat la validesa (vots nuls) i les objecte de reclamació.

Acabat el recompte, el president o presidenta anuncia en veu alta el resultat, i especifica el nombre d’electors o electores censats, els de certificacions censals aportades, el nombres de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el dels vots obtinguts per cada candidatura.

La mesa fa públics els resultats mitjançant l’acta d'escrutini i en donarà un còpia al representant de l’Administració i als representants de cada candidatura, als interventors o interventores, apoderats o apoderades i candidats o candidats que ho sol·licitin.

L'escrutini és públic, qualsevol persona pot presenciar l'escrutini dels vots de qualsevol mesa, sense veu ni vot. Tot i això, si s’observa alguna irregularitat en l'escrutini, es pot manifestar a la mesa en concloure'l. La protesta o reclamació s'ha de fer constar en l'acta de la sessió.

El día de l'escrutini general, i abans d'iniciar-lo, cadascuna de les quatre juntes electorals provincials es constitueix com a mesa electoral.

El president de la Junta introdueix a l'urna els sobres de votació dels residents absents que s'han rebut i el secretari anota el nom dels votants a  llista electoral.

La junta fa l'escrutini d'aquests vots i incorpora els resultats a l'escrutini general.

L'escrutini definitiu es fa el 17 de febrer a cadascuna de les quatre Juntes Electorals Provincials. És un acte únic, no es pot interrompre i ha de finalitzar no més tard del 20 de febrer.

La junta es reuneix amb els representants i apoderats o apoderades de les candidatures que es presentin. El president o presidenta estén l’acta de constitució.

La sessió d'escrutini comença amb la lectura del secretari o secretària de les disposicions legals. A continuació, comença l’obertura dels sobres (el sobre número 1 amb la documentació electoral corresponent a cada mesa) que els presidents o presidentes de cadascuna de les meses electorals van lliurar el dia de les eleccions en el jutjat.

El secretari o secretària de la junta ha de donar compte dels resums de votació de cada mesa. Durant l'escrutini, la junta no pot anul·lar cap acta ni vot, s’ha de limitar a verificar el recompte i la suma dels vots de les meses segons les actes. Només si hi ha un error material o de fet, la junta ha de procedir a la seva resolució.

Data d'actualització:  24.12.2020