Jornada electoral

08.00 h: Constitució de la mesa

 • Reunió del president/a, els vocals i els suplents en el col·legi electoral
 • Comprovació dels elements necessaris per a la votació
 • Admissió dels interventors de les candidatures

08.30 h: Acta de constitució

 • Estendre l’Acta de constitució de la mesa electoral

09.00 h: Votació

 • Obertura del col·legi electoral i inici de la votació
 • Desenvolupament de la votació

20.00 h: Final de la votació

 • Anunci del final de la votació i tancament del col·legi electoral
 • Vots dels electors presents en el local
 • Introducció a l’urna dels sobres del vot per correu
 • Vot dels membres de la mesa i els interventors

Escrutini

 • Escrutini dels vots
 • Estendre l’acta d’escrutini
 • Estendre l’acta de sessió

La votació s’inicia a les 09.00 hores i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores. Tot i això, si després que el president o presidenta anunciï el final de la votació a les 20.00 hores hi ha votants en el local electoral o en l’accés al local que no han votat encara, el president o presidenta permetrà que votin.

Els votants han d’acostar-se a la mesa un per un, després d’haver passat, si ho volen, per la cabina electoral.

Cada elector o electora ha de dir el seu nom i cognoms al presidento presidenta. La identificació del votant davant la mesa es fa mitjançant un dels següents documents:

 • DNI (no serveix el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia)
 • carnet de conduir (amb fotografia)
 • passaport (amb fotografia).

 

S’accepta la presentació d’aquests documents encara que estiguin caducats, però han de ser els originals. No s’admeten fotocòpies.

Els vocals i els interventors o interventores han de comprovar que l’elector o electora figura en la llista del cens per a aquella mesa de votació. L’elector o electora lliura de la seva pròpia mà al president o presidenta el sobre o els sobres de votació tancats. El president o presidenta, sense ocultar el sobre o els sobres en cap moment, ha de dir el nom de l’elector o electora en veu alta, i, afegint “Vota”, ha de retornar el sobre o els sobres a l’elector o electora per tal que l’introdueixi o els introdueixi a l’urna o les urnes corresponents. Un membre de la mesa, i els interventors  o interventores que ho desitgin, ha d’anotar el nom i cognoms de l’elector o electora en la llista numerada de votants

Els accessos al local han de romandre completament lliures i accessibles per a les persones que tenen dret a entrar-hi. Només tenen dret a entrar en el col·legi electoral, a més dels electorso electores:

 • els representants de les candidatures
 • els candidats o candidates
 • els apoderats o apoderades i els interventors o interventores
 • els notaris o notàries
 • els agents de l’autoritat requerits pel president o presidenta
 • els membres de les juntes electorals, els jutges o jutgesses d’instrucció i els seus delegats o delegades
 • els representants de l’Administració
 • les persones que han de prestar assistència als votants si ho necessiten

 

Qualsevol elector o electora que observi alguna irregularitat durant la votació pot manifestar-la a la mesa. La seva protesta o reclamació s’ha de fer constar en l’acta de la sessió.

La documentació electoral es distribueix en tres sobres:

 • Sobre núm. 1: ha d’incloure l’acta de constitució de la mesa, l’acta de sessió, la llista numerada de votants, certificacions censals aportades, talons de credencials dels interventors, llista del cens electoral i les paperetes nul·les o objecte de reclamació.
 • Sobres núm. 2 i 3: cadascun ha d’incloure una còpia de l’acta de constitució de la mesa i una còpia de l’acta de sessió.

 

El president o presidenta a ha de lliurar els sobres número 1 i 2 en el Jutjat de Primera Instància o de Pau que correspongui a la circumscripció de la seva mesa.

Com a mínim un o una dels vocals ha de quedar-se en el local electoral fins que un empleat o empleada de Correus reculli el sobre número 3.