Vot accessible per a les persones amb discapacitat visual

Les persones que per culpa d’una discapacitat visual no puguin exercir el seu vot en la mesa de manera convencional, és a dir, no puguin escollir una papereta o col·locar-la dins el sobre corresponent, tenen dues opcions:

VOT ASSISTIT

Poden ser assistits per una persona de la seva confiança per exercir el dret de vot.

VOT ACCESSIBLE

El procediment de vot accessible consisteix en la utilització de paperetes i sobres de votació normalitzats, acompanyats d’una documentació complementària en sistema Braille que permet la identificació de l’opció de vot amb garanties d’autonomia i, per tant, el secret de sufragi.

Possibilitat d’enviament al domicili de la documentació de vot accessible

Atesa la situació de pandèmia que aconsella reduir al mínim el temps de permanència en el col·legi electoral, quan la persona sol·licitant truqui al telèfon gratuït pot demanar rebre la documentació de vot accessible al seu domicili. Per rebre-ho al domicili cal demanar-ho de manera expressa, en cas contrari es rebrà a la mesa electoral que correspongui.

Poden utilitzar el procediment de vot accessible les persones amb discapacitat visual inscrites en el cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliades a l'ONCE.

S’ha de sol·licitar prèviament, el termini comença el 22 de desembre i finalitza 18 de gener.

La sol·licitud es tramita a través del telèfon gratuït 900 400 012.

La persona sol·licitant haurà de proporcionar les dades següents:

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • DNI
 • Domicili
 • Adreça electrònica
 • Telèfon de contacte
 • Si escau, petició expressa de rebre la documentació al domicili particular

 

En cas de no haver sol·licitat rebre la documentació a domicili:

L'elector o electora que hagi sol.licitat el procediment de vot accessible, el dia de la votació ha d'anar a la mesa electoral que li correspongui votar, identificar-se, i el president o presidenta de la mesa (o bé un dels vocals) li lliurarà un maletí amb la documentació per poder votar.

Si, tot i haver-lo sol·licitat, l'elector o electora no trobés el maletí a la mesa electoral, el president de la mesa trucarà a la junta electoral de zona per tal que li subministri al més aviat possible.

En cas d'haver sol.licitat rebre la documentació a domicili:

Atesa la situació de pandèmia que aconsella reduir al mínim el temps de permanència en el col·legi electoral, quan la persona sol·licitant truqui al telèfon gratuït esmentat anteriorment, pot demanar rebre la documentació de vot accessible al seu domicili. En aquest cas, abans del dia de la votació, l'ajuntament enviarà al domicili particular de l'elector o electora el maletí de votació accessible. Si no es troba a casa, se li deixarà una nota per tal que el vagi a recollir a l'adreça que s'indiqui. 

 

 1. Cal fer la sol·licitud del vot accessible en el termini corresponent.
 2. El dia de la votació, l'elector o electora ha d'anar a la mesa electoral en la qual li correspongui votar.
 3. En cas que no hagi sol·licitat rebre la documentació electoral a domicili, el president o presidenta o algun vocal ha de comprovar, mitjançant la presentació del DNI, la inclusió d´aquesta persona en la llista de persones que han comunicat la intenció d'utilitzar aquest procediment i rebre la documentació a la mesa. (La mesa electoral disposa d'aquesta llista).
 4. El president o presidenta de la mesa electoral o, si escau, algun dels vocals, ha de lliurar a la persona electora amb discapacitat visual el maletí que conté la documentació per votar, excepte que en el moment de fer la sol·licitud s'hagi indicat que es vol rebre al domicili. La documentació inclou:
  • Unes instruccions explicatives, impreses en sistema Braille.
  • Un sobre de votació.
  • Un sobre per a cada una de les candidatures amb la indicació de la candidatura en tinta i sistema Braille, i dins de cada un d'aquests sobres, una papereta de votació corresponent a la candidatura indicada en l'exterior.
 5. El president o presidenta de la mesa o, si escau, algun dels vocals li ha d'indicar i facilitar l'accés a l'espai del col·legi electoral habilitat per utilitzar la documentació lliurada.
 6. Una vegada seleccionada l'opció de vot, se segueix el mateix procediment de votació descrit per a tot l'electorat.

a) Material de votació estàndard o normalitzat.

 • Un sobre de votació estàndard
 • Una papereta electoral estàndard corresponent a cada una de las candidatures proclamades.

b) Documentació complementaria en braille.

 • Una guia explicativa en tinta i en braille sobre com utilitzar la documentació continguda en el maletí.
 • Un sobre gran que inclourà un sobre petit (tipus quartilla) per cadascuna de les candidatures que concorrin a les eleccions al Parlament. Cadascun d’aquests sobres petits tindrà enganxada una etiqueta on hi constarà, en tinta i en braille, la denominació de la candidatura de la papereta electoral (estàndard, no en braille) que hi ha dins del sobre.

El sobre gran anirà identificat amb una etiqueta amb el següent text rotulat en braille i imprès en tinta: “Eleccions al Parlament de Catalunya”.

Cadascun dels sobres tipus quartilla contindrà una papereta normalitzada de votació. Per tal que la persona electora pugui conèixer el contingut de cada sobre, s’enganxa a cadascun una etiqueta que, en braille i en tinta, especifica el nom i les sigles de la candidatura de la papereta que hi ha dins del sobre.

Data d'actualització:  15.01.2021