En les eleccions al Parlament de Catalunya poden votar:

 • Les persones que tinguin la condició política de català, més grans de 18 anys el dia de la votació, que no es trobin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot i que estiguin inscrites en el cens electoral. 
 • Els ciutadans i ciutadanes espanyols residents a l’estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i que acreditin aquesta condició al consolat de l’Estat espanyol corresponent, i també els seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, en la manera que determini la llei.

Les persones que el dia 14 de febrer de 2021 fan 18 anys també poden votar.

Votar és un dret. Ningú pot ser obligat a votar ni coaccionat, sota cap pretext, en l’exercici del seu dret de sufragi, ni tampoc a revelar el seu vot.

Podeu exercir el vostre dret mitjançant: 

 • El vot presencial, en la mesa electoral corresponent.
 • El vot per correu, amb una sol·licitud prèvia a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral, que es pot fer en qualsevol oficina de Correus de l'Estat espanyol.

A més del vot presencial i del vot per correu des de l’Estat espanyol, hi ha altres procediments de votació, que trobareu explicats en l’apartat “Modalitats de vot” i que són els següents: 

 • Vot dels electors residents a l’estranger (CERA).
 • Vot dels electors que es troben temporalment a l’estranger (ERTA).
 • Vot accessible per als electors amb discapacitat visual.
 • Vot dels electors malalts o amb discapacitat.
 • Vot del personal embarcat.
 • Vot del personal en missions a l’exterior.
 • Vot de les persones internes en centres penitenciaris.
Data d'actualització:  23.11.2020