Interventors i apoderats

  

L’interventor/a és la persona assignada pel representant d’una candidatura per: 

  • Assistir la mesa i participar en les seves deliberacions, amb veu però sense vot.
  • Formular reclamacions i protestes i demanar certificacions davant la mesa. 

Podrà ser designat interventor/a, la persona que tingui la condició d’elector/a i estigui inscrita en el cens electoral. 

Hi pot haver dos interventors per cada candidatura nomenats per cada mesa electoral, però no poden exercir les seves funcions de manera simultània, sinó que s’han de substituir lliurement entre ells. 

Els interventors exerceixen les seves funcions només en la mesa en la qual estan acreditats.

 

El representant de cada candidatura pot nomenar, fins al 18 de desembre, fins a dos interventors per cada mesa electoral mitjançant l'expedició de credencials de talons, amb la data i la signatura al peu del nomenament.

Els fulls de talonari per a cada interventor/a estaran dividits en quatre parts: 

  • una, com a matriu, perquè la conservi el representant;
  • la segona, que s'ha de lliurar a l'interventor/a com a credencial;
  • la tercera i la quarta, que s'han de trametre a la junta de zona, perquè en faci arribar una a la mesa electoral de la qual formi part i una altra a la mesa en la llista electoral de la qual figuri inscrit, perquè se l'exclogui d'aquesta mesa.

La tramesa a les juntes de zona es farà fins al 18 de desembre les quals faran la tramesa a les meses de manera que tinguin els talons en el moment en què es constitueixin el dia de la votació.

 

Entre les 8.00 i les 8.30 hores del dia de la votació, els interventors han de presentar les seves credencials (nomenament) i el DNI al president/a de la mesa electoral, que les haurà d'acarar amb els seus talons (còpies que té la mesa).

Si la presidència de la mesa considera conformes les credencials presentades pels interventors amb els talons que té la mesa, ha d'admetre els interventors.

Si el president/a no ha rebut els talons o té dubtes sobre l'autenticitat de les credencials, la identitat dels presentats, o ambdós extrems, els donarà possessió, si així ho exigeixen, però ha de consignar en l'acta de constitució la seva reserva per a l'aclariment pertinent i per exigir-los, si escau, la responsabilitat corresponent.

Si es presenten més de dos interventors per una mateixa candidatura, el president/a només donarà possessió als dos que primer presentin les seves credencials i numerarà les credencials per ordre cronològic de presentació.

Els talons rebuts pel president/a s'han d'unir a l'expedient electoral. Les credencials exhibides pels interventors, una vegada acarades pel president/a, els seran retornades. Si la presidència no rep els talons, les credencials corresponents s'hauran d'adjuntar a l'expedient electoral en finalitzar l'escrutini.

Si l'interventor/a es presenta en la mesa després de les 8.30 hores, una vegada estesa l'acta de constitució de la mesa electoral, la presidència no li donarà possessió del seu càrrec, si bé podrà votar en aquesta mesa.

Els interventors que siguin treballadors per compte d'altri i els funcionaris que acreditin la seva funció d'interventor/a tenen dret, durant el dia de la votació i el dia immediatament posterior, a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laborable, i a una reducció de la seva jornada laboral de cinc hores el dia immediatament posterior.

L'interventor/a assisteix la mesa electoral i participa de les seves deliberacions amb veu però sense vot.

Pot formular reclamacions i protestes i demanar certificacions, com ara l'acta de constitució de la mesa.

Poden exercir la seva funció únicament en la mesa en la qual estiguin acreditats. Els interventors d'una mateixa candidatura acreditats en la mesa es poden substituir lliurement entre ells.

Els interventors voten en la mesa en la qual estan acreditats, encara que no estiguin inclosos en el cens electoral d’aquesta mesa, sempre que figurin en la circumscripció que correspon a aquesta mesa; en cas contrari, quan l'interventor/a no estigui inscrit en la circumscripció electoral corresponent a la mesa en la qual ha d’exercir les seves funcions, podrà votar per correu.

Un apoderat/ada és la persona a qui el representant de cada candidatura atorga poders perquè tingui la representació de la candidatura en els actes i les operacions electorals.

Poden ser apoderats els ciutadans majors d’edat que es trobin en ple ús dels seus drets civils i polítics.

Els representants de cada candidatura atorguen el poder a favor de l'apoderat/ada d'aquesta candidatura.

L'apoderament es formalitza davant de notari/ària o davant del secretari/ària de la junta electoral provincial o de zona, els quals expedeixen la credencial corresponent, d’acord amb el model establert oficialment.

Per identificar-se, els apoderats han d'exhibir les seves credencials (nomenament) i el seu document nacional d'identitat als membres de les meses electorals i a altres autoritats competents.

Els treballadors per compte d’altri i els funcionaris que acreditin la seva condició d'apoderats tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació.

Els apoderats poden: 

  • Accedir lliurement a tots els locals electorals.
  • Examinar el desenvolupament de la votació i de l’escrutini en qualsevol mesa.
  • Formular reclamacions i protestes.
  • Demanar certificacions.

A més, si no hi ha interventors de la seva candidatura, poden actuar com a tals en la mesa i participar de les seves deliberacions amb veu i sense vot.

Els apoderats han d’identificar-se com a tals mostrant la seva credencial i el seu document nacional d’identitat als membres de la mesa.

Els apoderats voten en la mesa on figuren inscrits en el cens electoral.

Sí. Els interventors i els apoderats poden dur emblemes o adhesius amb el nom i les sigles de la candidatura que representen, però només amb la finalitat d’identificar-se com a interventors o apoderats, no com a propaganda electoral.

No. En el moment en què prengui possessió com a interventor/a d’una mesa, la persona designada ja no pot exercir la funció d’apoderat/ada en altres meses electorals.