Els jutjats de pau, primer esglaó de l'estructura judicial de l'Estat, són configurats en la Llei orgànica del poder judicial com a òrgans servits per jutges llecs, no professionals, que fan funcions jurisdiccionals i que mentre exerceix en el càrrec integren el poder judicial i gaudeixen d'inamovibilitat temporal.

Es tracta d'òrgans unipersonals ubicats en els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Assumeixen competències de menys importància tant en l'ordre civil com en el penal.

Els jutges de pau són escollits per la majoria absoluta del Ple de l'Ajuntament, entre les persones que, complint les condicions legals, així ho sol·licitin. 

La seva actuació en un procés electoral està detallat a l’article 101 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

  1. Quan tinguin preparada la corresponent documentació, el president i els vocals i interventors que ho desitgin s'han de desplaçar immediatament a la seu del Jutjat de Primera Instància o de Pau, dins la demarcació del qual estigui situada la mesa, per fer lliurament del primer i del segon sobres. La força pública ha d'acompanyar i, si cal, facilitar el desplaçament d'aquestes persones.

    2. Amb la identificació prèvia del president i, si s'escau, dels vocals i interventors, el jutge rep la documentació i expedeix el rebut corresponent, en què ha de fer menció del dia i l'hora en què es produeix el lliurament.

    3. Dins les deu hores següents a la recepció de l'última documentació, el jutge s'ha de desplaçar personalment a la seu de la Junta Electoral que hagi de fer l'escrutini, on ha de fer lliurament, sota rebut detallat, dels primers sobres.

    4. Els segons sobres han de quedar arxivats al jutjat de primera instància o de pau corresponent, i poden ser reclamats per les juntes electorals en les operacions d'escrutini general, i pels tribunals competents en els processos contenciosos electorals.

    5. La Junta Electoral Provincial ha d'adoptar les mesures necessàries per facilitar el desplaçament dels jutges a què fa menció el paràgraf tercer d'aquest article.

 

Data d'actualització:  05.02.2021