Altres modalitat de vot

El procediment de votació per al personal dels bucs de la marina mercant o flota pesquera d’altura, abanderats a Espanya, que hagin de romandre embarcats durant el procés electoral i que durant l’esmentat període toqui ports en el territori nacional consisteix en un vot per correu amb les especificitats següents: 

 • Per radiotelegrafia, correu electrònic o fax, se sol·licitarà, en el període comprès entre el 22 de desembre i el 4 de febrer (ambdós inclosos), el certificat d’inscripció en el cens electoral i la documentació per exercir el dret de vot a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral on l’elector/a estigui inscrit. En el missatge es faran constar les dades següents: 
  • Nom i cognoms de la persona sol·licitant.
  • Número de DNI.
  • Data de naixement, municipi i província de naixement.
  • Municipi de residència de l’elector/a en què estigui inclòs/a en el cens electoral.
  • Nom del buc en què estigui embarcat.
  • Port/s en què tingui prevista l’arribada el buc, amb indicació de les dates concretes en què s’hagi de produir. 

En el cas que es pugui rebre la documentació electoral per mitjà d’un altre buc, s’haurà d’indicar l’armador, consignatari o buc on s’hagi d’enviar. 

 • La delegació provincial de la Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada hagi comprovat la inscripció de la persona interessada, considerarà a tots els efectes com a rebuda la sol·licitud i remetrà la documentació al port o a l’armador, consignatari o buc que l’elector/a hagi designat, entre el 25 de gener i el 7 de febrer (ambdós inclosos).
 • Un cop l’elector/a rebi la documentació electoral, la remetrà a la mesa que li correspon, per correu certificat i urgent, no més tard del 10 de febrer des de qualsevol dels ports on el buc atraqui. Termini ampliat fins el 12 de febrer en horaris d'obertura habituals de les oficines de Correus i com a màxim a les 14.00 hores. 

El procediment de votació per al personal embarcat en bucs de l’armada, o que, en pertànyer a unitats militars terrestres o aèries, es trobi destacat fora del territori nacional i que participi o cooperi, amb les forces de països aliats i organitzacions internacionals, en missions d’assistència humanitària o manteniment de la pau internacional és el vot per correu, el qual s’ha de sol·licitar entre el 22 de desembre i 4 de febrer, ambdós inclosos, amb les  especificitats següents: 

 • El comandant del buc o el cap d’unitat remet la relació de personal que vol exercir el dret de vot a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa, la qual tramitarà les sol·licituds del certificat d’inscripció en el cens electoral i la documentació per exercir el vot a les corresponents delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral. Per a cada sol·licitant es farà constar:
  • Nom i cognoms del sol·licitant.
  • Número de DNI.
  • Data de naixement, municipi i província de naixement.
  • Municipi de residència en què estigui inclòs en el cens electoral. 
 • La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada comprovada la inscripció de la persona sol·licitant, considerarà a tots els efectes com a rebuda la sol·licitud i remetrà la documentació, entre el 25 de gener i el 7 de febrer (ambdós inclosos), a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa, per tal que, pel procediment més urgent possible, la faci arribar al destinatari/ària.
 • L’elector/a procedirà a exercir el seu dret a vot una vegada hagi rebut la documentació electoral. Dels vots emesos, se’n farà càrrec el comandant del buc o el cap d’unitat, qui els custodiarà i en garantirà la seguretat, la integritat i el secret, fins que siguin recollits per la persona encarregada de transportar-los en territori nacional.
 • La Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa farà arribar els vots rebuts a Correus, no més tard del 10 de febrer. Termini ampliat fins l'11 de febrer sempre que el dipòsit es faci a l'oficina principal de Correus de Madrid. 

Les persones internes en centres penitenciaris que no estiguin privades del dret de sufragi poden votar per correu. 

En tots els centres s’exposaran, davant de la població interna, les normes electorals que regulen el vot per correu i s’organitzaran sessions informatives. 

El procediment que han de seguir és el següent: 

 • El director/a de cada centre penitenciari, o la persona en qui delegui, ha de sol·licitar a Correus que un funcionari/ària d’aquest servei es desplaci al centre en una data determinada, compresa entre el 22 de desembre i el 4 de febrer (termini ampliat fins el 5 de febrer, en l'horari habitual de les oficines de Correus i de manera telemàtica a través del web correos.es, i com a màxim a les 14.00 h), amb els impresos de sol·licitud del certificat d’inscripció en el cens electoral necessaris per al vot per correu que han d’emplenar allà mateix els interns que vulguin exercir el seu dret de vot. 
 • Si algun intern/a no té DNI, n’hi haurà prou amb el document d’identitat interior que tenen tots els interns dels centres penitenciaris, sempre que hi aparegui la fotografia. 
 • L’Oficina del Cens Electoral remetrà al centre penitenciari les paperetes i els sobres electorals suficients, que l’empleat/ada del servei de Correus lliurarà personalment a l’intern/a entre el 25 de gener i el 7 de febrer.
 • L’intern/a ha d’escollir la papereta corresponent, introduir-la en el sobre (o no introduir-ne cap si el que vol és votar en blanc), i introduir aquest sobre dins d’un altre sobre adreçat a la mesa electoral que correspongui, no més tard del 10 de febrer. Termini ampliat fins el 12 de febrer en horaris d'obertura habituals de les oficines de Correus i com a màxim a les 14.00 hores.
 • El servei de Correus farà arribar aquests sobres a les corresponents meses electorals el mateix dia de les eleccions.