Vot per correu (des de l’Estat espanyol)

Es pot consultar l'estat de tramitació de la sol·licitud de vot per correu a través del web ine.es (mitjançant DNI o passaport i la data de naixement), a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral o al telèfon 901.101.900.

Des de la convocatòria de les eleccions i fins el 4 de febrer (termini ampliat fins el 5 de febrer, en l'horari habitual de les oficines de Correus i de manera telemàtica a través del web correos.es, i com a màxim a les 14.00 h) les persones que desitgin votar per correu ha d'enviar la sol·licitud de vot a l'Oficina del Cens Electoral.

La sol·licitud de vot per correu es pot fer:

 • Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es
 • Presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de Correus. S’ha d’acreditar la identitat mitjançant:
  • El document nacional d’identitat (DNI)
  • El passaport (amb fotografia i signatura del titular)
  • El carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular)

En tots tres casos, han de ser documents originals, no s'accepten fotocòpies.

En cas de desplaçar-se a l’oficina de Correus per tramitar la sol·licitud de vot de manera presencial, s’ha habilitat l’opció de demanar cita prèvia des de l'App i web de Correos.es.

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu, per a la qual cosa ha d’estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l'escriptura notarial o consular són gratuïts). 

Una vegada l’Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es pot votar de forma presencial a la mesa. 

Important:

El termini s'ha ampliat fins el 5 de febrer, en l'horari habitual de les oficines de Correus i de manera telemàtica a traves del web correos.es, com a màxim fins a les 14.00 h.

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud, no més tard del 7 de febrer. A aquest termini cal afegir el temps que tardi el correu a arribar al domicili indicat en la sol·licitud.

El sobre conté la següent documentació:

 • El certificat d’inscripció en el cens.
 • Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades.
 • El sobre de votació.
 • Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual correspon votar.
 • Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir

L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat. Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, serà suficient mostrar el document, sense que sigui necessari signar la rebuda de la documentació.

En cas que l’elector o electora no es trobi a l’adreça assenyalada en l’imprès de sol·licitud, haurà de presentar-se, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament), a l’oficina de Correus corresponent.

Un cop s’hagi escollit la papereta de vot s’introdueix en el sobre de votació (o sense incloure papereta, si es vol votar en blanc) i es tanca. S’inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral.

Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, en el moment que rebi la documentació electoral, la persona electora pot entregar a l'empleat de correus el sobre electoral dirigit a la mesa. L'empleat de Correus lliurarà a l'elector o electora un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. D'aquesta manera s'evita haver d'anar més tard a una oficina de Correus. 

Tanmateix, si l'elector o electoral ho prefereix, pot enviar el vot per correu certificat des d'una oficina de Correus i  no més tard del 10 de febrer. Termini ampliat fins el 12 de febrer en horaris d'obertura habituals de les oficines de Correus i com a màxim a les 14.00 hores.

No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal.

Important:

Termini ampliat fins el 12 de febrer en horaris d'obertura habituals de les oficines de Correus i com a màxim a les 14.00 hores.

El procediment de vot per correu es compon de 3 fases diferenciades:

 1. L’elector o electora sol·licita el vot (telemàticament o a l’oficina de Correus) i Correus tramet a l’Institut Nacional de Estadística (INE) - Oficina del Cens Electoral (OCE) la sol·licitud de vot.
 2. INE-OCE envia als electors la documentació per poder votar per correu.
 3. L’elector o elector entrega el vot a Correus (ja sigui a l’oficina o al carter) i Correus lliura el vot a la mesa electoral corresponent el dia de les eleccions.

Cadascuna de les trameses es realitza a través d’enviaments certificats i urgents sense cap cost per part de l’elector o electora.


Es pot fer el seguiment de la sol·licitud en els webs de l’INE i de Correus:

 1. Per fer el seguiment de la sol·licitud de vot fins que s’entrega a la delegació provincial de l’INE-OCE:

1a. Si la sol·licitud s’ha realitzat telemàticament, podeu fer el seguiment des del pàgina on heu fer la sol·licitud

1b: Si la sol·licitud s’ha realitzat presencialment, podeu fer el seguiment mitjançant la  pàgina de trameses de Correos

 1. Per conèixer l’estat de tramitació de la sol·licitud que ha rebut l’INE-OCE.
 2. Un cop la sol·licitud és acceptada, per fer el seguiment de la documentació electoral fins que arriba al domicili (mitjançant el codi de documentació electoral que es pot trobar en l’enllaç anterior)
 3. Un cop rebuda la documentació i realitzat l’enviament del sobre de vot , podeu per fer el seguiment mitjançant el comprovant amb un número de seguiment.
Data d'actualització:  15.01.2021