Vot de les persones malaltes o amb discapacitat

Vot presencial

Les persones amb alguna discapacitat poden ajudar-se d’una altra persona que els acompanyi quan vagin a votar o d’algun mitjà  material per traslladar els sobres  electorals als membres de la mesa.

En el cas que algun membre de la mesa, o algun dels interventors o interventores o apoderats o apoderades adscrits a la mesa, consideri que el  vot no s’ha exercit de forma conscient, lliure i voluntària, ho pot fer constar a l’acta de sessió, però no s’impedirà el vot. En l’acta, el votant s’haurà d’identificar només amb el DNI o document identificatiu que aporti.

Vot per correu

En el cas que un votant no pugui desplaçar-se a una Oficina de Correus per fer la sol·licitud de vot per correu per causa de malaltia o discapacitat (que ha d’estar acreditada mitjançant un certificat mèdic oficial i gratuït), pot fer la sol·licitud una altra persona, autoritzada notarialment o consularment mitjançant un document que s’ha d’estendre individualment per a l’elector o electora.

El servei de notaria és totalment gratuït, inclòs el desplaçament a la residència del votant (contacteu amb el Col·legi de Notaris de Catalunya, telèfon 933 174 800).

Posteriorment, se seguirà el mateix procediment que per al vot per correu ordinari:

  • El representant del votant o apoderat o apoderada pot anar fins el 4 de febrer de 2021 (termini ampliat fins el 5 de febrer, en l'horari habitual de les oficines de Correus i de manera telemàtica a través del web correos.es, i com a màxim a les 14.00 h), personalment, amb el seu DNI i el poder notarial, a qualsevol Oficina de Correus i entregar la sol·licitud de vot per correu.
  • L’Oficina del Cens Electoral enviarà al representant del votant o apoderat o apoderada per correu certificat a l’adreça que s’hagi indicat, o per defecte, a la que consti en el cens:

- El certificat d’inscripció en el cens.
- Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades.
- El sobre o sobres de votació.
- Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual us correspon votar.
- Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir.

  • Aquesta documentació l’ha de recollir personalment el representant del votant o apoderat o apoderada, prèvia acreditació de la seva identitat. Si no es trobés al domicili, haurà d’anar personalment a recollir-la a l’Oficina de Correus que correspongui.
Data d'actualització:  15.01.2021