Participació de les persones treballadores

El 14 de febrer les empreses han de concedir un permís com a màxim de quatre hores dins l’horari laboral a les persones treballadores per anar a votar.

Aquest permís té la condició de retribuït i no recuperable.

Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís. Si l‘horari de la jornada laboral no coincideix ni totalment ni parcialment amb el de la jornada de votació, no es té dret al gaudiment d’aquest permís.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per exercir el dret de vot ha de coincidir amb l’horari establert per a la votació i serà potestat de l’empresari o empresària.

JUSTIFICANT:

L'empresa té dret a sol·licitar als seus treballadors o treballadores l’aportació del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent, per tal de fer efectiu l’abonament del salari del temps utilitzat per votar.

Les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret a vot el dia 14 de febrer tenen dret a un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral per sol·licitar i tramitar el vot per correu.