Sistema electoral

El proper 14 de febrer tindran lloc les eleccions al Parlament de Catalunya. En aquestes eleccions, s’escullen els 135 diputats i diputades que constitueixen el Parlament de Catalunya.

El Parlament és la institució que representa el poble de Catalunya. Exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l'acció política i de govern. Exerceix també la resta de competències que li són atribuïdes per l'ordenament jurídic i, en especial, per l’Estatut d'autonomia de Catalunya.

El Parlament de Catalunya es compon de 135 diputats o diputades, que s’escullen entre les quatre circumscripcions electorals segons la distribució següent:

  • Barcelona: 85
  • Tarragona: 18
  • Girona: 17
  • Lleida: 15

Els diputats i diputades són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

El sistema electoral que regeix és de representació proporcional i ha d’assegurar la representació adequada de totes les zones del territori de Catalunya.

D'acord amb la legislació electoral vigent, les característiques essencials del sistema electoral d’elecció directa dels diputats i diputades són les següents:

  • Les circumscripcions electorals són les províncies.
  • Les candidatures es presenten en llistes tancades i bloquejades.
  • Hi ha una barrera electoral del 3% dels vots vàlids en la circumscripció
  • El repartiment d’escons es fa segons la fórmula d’Hondt.

Dins dels 20 dies següents a la data de les eleccions (dies feiners de dilluns a divendres) es constitueix el Parlament amb els diputats i diputades escollits.

Constituït el Parlament, el president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els seus membres.

El mandat dels diputats i diputades finalitza en complir-se els quatre anys des de la data de les eleccions.

També pot acabar anticipadament:

  • Si no té lloc la investidura del president o presidenta de la Generalitat.
  • Per dissolució anticipada, acordada pel president o presidenta de la Generalitat.
Data d'actualització:  23.11.2020